ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁/ ၂၀၂၀)တြင္ COVID -19 တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၇.၅.၂၀၂၀ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁/၂၀၂၀) တြင္ COVID -19 တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ COVID -19 ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ Video Conferencing စနစ္ျဖင့္ အစည္းအေဝးေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလ Quarantine လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး ကိစၥမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃.၅.၂၀၂၀ သတ္မွတ္ေနရာအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း Quarantine လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္မည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးေရး ကိစၥမ်ားညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

COVID -19 ေရာဂါတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (Volunteer) မ်ားကို ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရးညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ၊ ၂၇၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID - 19 ေရာဂါတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ စနစ္တက်ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း (Volunteer) မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း သင္တန္း လက္စြဲစာအုပ္ျပဳစုရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း အသင္းဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္ (၂၅.၄.၂၀၂၀) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားရွိ Quarantine ေနရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစာရင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစာရင္းမ်ား ေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ၊ ၂၇၊ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ Quarantine ေနရာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစာရင္းႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစာရင္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကာလအတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလး သူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၄.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ COVID -19 ကာလအတြင္း ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေရွးဦးအ႐ြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခအေန တိုင္းတာစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

အမုန္းစကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆာင္႐ြက္ရန္မ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီ၊ ၂၃၊ ၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ အမုန္းစကားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္မႈကိုတားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္႐ြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ ၁၉ ၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါဆိုင္ရာစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားအတြင္း COVID - 19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ COVID - 19 ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ Video Conference ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

IDP Camp မ်ားတြင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာျမႇင့္တင္ေပးမႈ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ “မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း မရွိေစရ” ဟူသည့္ မူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားသည္ႏွင့္အညီ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ားအတြက္ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါသည္။