ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Mask ႏွင့္ Infrared Thermometer မ်ား လာေရာက္လႉဒါန္း

ရန္ကုန္၊ ၈.၄.၂၀၂၀ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါပိုးႀကိဳတင္ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ U PAY Technology Co.,Ltd မွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ Mask (၂၀,၀၀၀)ခုႏွင့္ Infrared Thermometer (၁၀)ခု၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေ႐ႊက်င္၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ Mask (၂၀,၀၀၀)ခုႏွင့္ Infrared Thermometer (၁၀)ခု တို႔ကို ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္း ႐ုံး၌ ေပးအပ္လႉဒါန္းခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး COVID-19 ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးေကာ္မတီကိုယ္စား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးၾကည္ဇင္က လက္ခံရယူခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး COVID -19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ Video Conference ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စိတ္လူမႈပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္း Online သင္တန္းတြင္ အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ၅.၄.၂၀၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထု၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ သတ္မွတ္ေနရာအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (Community Based Facility Quarantine) ေနရာမ်ား၌ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျမႇင့္တင္ေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စိတ္လူမႈပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ပြားေစေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ Online သင္တန္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ရာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (Quarantine) ေနရာမ်ားတြင္ အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ၊ ၄ ၊ ၂၀၂၀၊ ေနျပည္ေတာ္ Corona virus Disease 2019 (COVID -19) ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ သတ္မွတ္ေနရာအေဆာက္အဦမ်ားတြင္ထားရွိၿပီး အသြားအလာ ကန႔္သတ္ျခင္း (Community Based Facility Quarantine) ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ အသိပညာေပး ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာျမႇင့္တင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယေန႔နံနက္ ပိုင္းက Video Conference ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြေခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေရာဂါ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ဧၿပီလ၊ ၁၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) အသိပညာေပးလုပ္ငန္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီအပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းက အင္တာနက္ကြန္ရက္အသုံးျပဳ Video Conferencing ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ က႑မ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက က႑အလိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ကူးစက္ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။

ကူးစက္ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။
(မတ္လ ၊ ၂၇ ရက္ ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္)

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (IDP) စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ကူးစက္ျမန္ ကပ္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၃.၂၀၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (IDP) မ်ားအား ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လိုက္နာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အသိပညာေပး ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေဝျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။