ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားႏွင့္မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၂၄-၂-၂၀၂၂ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၄-၂-၂၀၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဧည့္ခန္းမ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ေဒါက္တာေက်ာ္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ

ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

၂၂-၂-၂၀၂၂                                                                                                                                                     ေနျပည္ေတာ္ 

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ (၆)လ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ သတင္းစဥ္

၂၀၂၂ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Online ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ခံရ သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စင္တာ (One Stop Women Support Center-OSWSC) Guideline ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး(၃/၂၀၂၂)အား က်င္းပျခင္

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနသည္ က်ား၊မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။