ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ က႑မ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၃၁.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာနက က႑အလိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး၌ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ကူးစက္ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။

ကူးစက္ေရာဂါေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက လိုက္နာျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။
(မတ္လ ၊ ၂၇ ရက္ ၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္)

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (IDP) စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ကူးစက္ျမန္ ကပ္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၈.၃.၂၀၂၀ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔ရွိ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူ (IDP) မ်ားအား ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လိုက္နာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ အသိပညာေပး ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လက္ေဆးဆပ္ျပာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေဝျခင္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆက္စပ္ဌာနမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၃.၂၀၂၀ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။

IDP စခန္းမ်ားတြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၄.၃.၂၀၂၀ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔္ခြာသူမ်ား ယာယီခိုလႈံရာစခန္းမ်ား (IDP စခန္းမ်ား)တြင္ COVID-19 ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ျမန္ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္အတြင္းရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၂.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စန္းစန္းေအးႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ ပရဟိတ ေဂဟာမ်ားျဖစ္ေသာ ေအးေမတၱာစံ ပရဟိတ ေတာင္နီေလးေက်ာင္းတိုက္ရွိ ေအးေမတၱာစံ လူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာႏွင့္ ျပင္ႀကီး သာသနာ့ ေဝပုလႅ သီလရွင္စာသင္တိုက္မ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ယခုလတ္တေလာ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါ (COVID-19) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီလရွင္မ်ား၊ ေဂဟာမႉးမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးက (COVID-19) ေရာဂါသည္ ယခုအခါ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ(၁၇၇)ႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ျပန႔္ပြားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တာဝန္ခံ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၅.၃.၂၀၂၀ Corona virus disease (COVID-19) ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ တာဝန္ခံၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ အား Myanmar Blue Sky Rescue Development Council အဖြဲ႕ႏွင့္ UNICEF အဖြဲ႕တို႔ သီးျခားစီလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃.၃.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္သည္ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက Myanmar Blue Sky Rescue Development Council အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ေၾကျငာထားသည့္ COVID-19 ေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အသိေပးျခင္းဆိုင္ရာ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိခင္ဝိုင္းမ်ားသို႔ ျဖန႔္ေဝေပးႏိုင္ေရး အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္မည့္အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

မန္တလေးမြို့ရှိ နားမကြားသော ကလေးများကျောင်းနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်းများမှ ကလေးများ၊ မိဘများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား Corona virus disease(COVID-19) လတ်တလော အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ အသိပညာပေး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၁၁.၃.၂၀၂၀ (၁၁.၃.၂၀၂၀)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ မူလတန္း ႀကိဳေက်ာင္းမ်ားရွိ ကေလးမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား Corona virus disease (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါဆိုင္ရာ အေျခအေနအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈမရွိေစေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပသျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ဆပ္ျပာမ်ား ျဖန႔္ေဝေပးျခင္းတို႔အား ေဒါက္တာဥမၼာေအာင္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ႏွင့္ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးေအာင္၊ ဦးစီးအရာရွိတို႔မွ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။