ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ကုလသမဂၢယာယီဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး က လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၉.၄.၂၀၁၉
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး အား ကုလသမဂၢယာယီဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Knut Ostby က ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုး၏ ေမခလာခန္းမ၌လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သုေတသနလုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ တိုးတက္ေရးညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၈.၄.၂၀၁၉ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ဝန္ႀကီးရံုး၏ သုေတသနလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန Research and Development Centre ၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတိုးတက္ေရးညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္း တြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီးရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး တက္ေရာက္ပါသည္။

မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း အစည္း အေဝးသို႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဒုတိယဥကၠဌ(၁)၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးစိုးေအာင္ တက္ေရာက္