ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီးအစည္းအေဝးက်င္းပ

စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕   ၂၉.၆.၂၀၂၁
(၂၉.၆.၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးအား ၿမိဳ႕နယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေကာ္မတီဝင္ (၁၁)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ကိုယ္စား တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉးမွလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား တင္ျပျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈသင္တန္းက်င္းပျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕  ၂၄.၆.၂၀၂၁
လူမႈေရးရာျဖစ္ရပ္စီမံခန႔္ခြဲမႈသင္တန္းကို သင္တန္းသား(၂၈)ဦးျဖင့္(၂၄.၆.၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉး႐ုံး ခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
 

သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္(မူၾကမ္း)ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

၂၃.၆.၂၀၂၁၊ ေနျပည္ေတာ္    
    သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္း လမ္းၫႊန္(မူၾကမ္း)ဒုတိယအႀကိမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ပိုင္း က လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမႉးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအသီးသီးက တာဝန္ခံမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားOnline ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေလးလပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားအာ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္း

၂၃.၆.၂၀၂၁   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
(၂၃.၆.၂၀၂၁)  ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၂ : ၀၀)  နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊  အမွတ္(၁)   မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းခန္းမ၌    လူမႈဝန္ထမ္း၊  ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌    က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၄) လပတ္    လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးလမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားအား အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအား သိရွိလိုက္နာ ေစေရး ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၂၁) က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္   ၂၂.၆.၂၀၂၁
    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝး (၁/၂၀၂၁)ကို ယေန႔နံနက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ   လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ုံး စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ လူကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍လည္းေကာင္း၊ Online မွတက္ေရာက္၍လည္းေကာင္း ပုံစံ(၂)မ်ိဳးေပါင္းစပ္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေလးလပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားအာ ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီး        ၂၂.၆.၂၀၂၁


    ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္ထမ္း႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းဦးသည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေလးလပတ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခ်က္မ်ားအား လက္ေအာက္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအား သိရွိလိုက္နာ ေစေရး ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို (၁၇-၆-၂၀၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝး တြင္ ခ႐ိုင္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠ႒က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမႉးက ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ က်ား၊ မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာျဖစ္ရပ္မ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ၿပီး တက္ေရာက္ လာေသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အမ်ိဳးသမီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ မိမိတို႔ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက