ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ဒုတိယဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေတ

ခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)ဒုတိယဥကၠဌ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ယေန႔ညေန (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနအစည္းအေဝးခန္းမ၌ လြတ္လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး(UEHRD)စီမံကိန္း၏ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီ၏အႀကံေပးအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို Hilton Hotel ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔မနက္ (၁၀)နာရီခြဲတြင္ က်င္းပရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ေကာ္မတီပူးတြဲဥကၠဌ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ H.E . Professor Dr.Surakiart Sathirathaiႏွင့္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

သဘာ၀ေဘး ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ျခင္း

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ျမစ္ေရလွ်ံျခင္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ မံုရြာၿမိဳ႕ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေရေဘး ကာကြယ္ေရး တာတမံ ပိုမို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေ၀းကို ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ Hilton Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးက အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ လွဴဒါန္း

အမ်ိဳးသား သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမ ႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးသည္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္ ႏွင့္အတူ ယေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္းရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။