ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာ စုလွဟန္အား ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါဝန္ႀကီး႐ုံး ေမခလာခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ေဆာင္႐ြက္

ဇူလိုင္ ၂ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အႀကိဳ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို ၂-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၀၇:၀၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္ လမ္း(V-4) လမ္း၊ ရန္ေအာင္ျမင္ႀကိဳးဝိုင္း အကြက္အမွတ္(၁၃)၊ သစ္ေတာေျမေနရာတြင္ Covid-19 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ားသိရွိႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ဇူလိုင္ ၂ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)တို႔မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက Video Conferencing ျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

COVID-19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳျခင္း ေဆာင္႐ြက္

ဇူလိုင္၊ ၁၊ ျမစ္ႀကီးနား အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း COVID- 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

COVID 19 လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္

ပုသိမ္၊ ၂၇.၆.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔အတြင္း COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါသည္။

COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၏ အေတြ႕အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ား သိရွိႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၆.၆.၂၀၂၀ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕က အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ (၆) ခုရွိ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ား၏ အေတြ႕ အႀကဳံ၊ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္း‌ေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက Video Conference ျဖင့္ ယေန႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ MCCT အစီအစဥ္မ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအား သတင္းမီဒီယာမ်ားထံ အသိေပးရွင္းလင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၅.၆.၂၀၂၀ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္‌ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္၌ စတင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္၎တို႔မွေမြးဖြားလာေသာ အသက္(၂)ႏွစ္ေအာက္ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္အစီအစဥ္ (Maternal and Child Cash Transfer – MCCT) အားသတင္းမီဒီယာမ်ားထံ မိတ္ဆက္သည့္အခမ္းအနားကို Zoom Meeting ျဖင့္ Online မွတဆင့္ ယေန႔နံနက္(၁၁:၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီၾကသည့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ

လြိဳင္ေကာ္၊ ၂၃.၆.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္ နယ္တို႔ရွိ COVID 19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳျခင္းမ်ားကို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔တြင္ သြားေရာက္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ ပါသည္။

Quarantine Center မ်ားတြင္ အတြင္းစည္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အြန္လိုင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္း ေဆာင္႐ြက္

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၁.၆.၂၀၂၀ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Quarantine Center မ်ား၌ အတြင္းစည္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ သင္တန္းမတက္ေရာက္ရေသးသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကို ယေန႔တြင္ Video Conference ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ Quarantine Center မ်ားႏွင့္ ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳ

ဘားအံ ၊ ၁၈.၆.၂၀၂၀ ေနရပ္ျပန္မ်ား အမ်ားဆုံးျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၾကသည့္ ျမဝတီနယ္စပ္ဂိတ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္ နယ္ရွိ Quarantine Center မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား၊ လက္သန႔္ေဆးရည္မ်ားပံ့ပိုးျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ေနရာအေဆာက္အအုံ မ်ားတြင္ထားရွိၿပီး အသြားအလာကန႔္သတ္ျခင္း (Quarantine Center) မ်ားတြင္ရွိေသာ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မ်ား၊ အသက္(၅)ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြေပးျခင္း တို႔ကို အမ်ိဳးသားအဆင့္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။