ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၂၅.၆.၂၀၁၉
    ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီ၏ (၁/ ၂၀၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကုိ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီးရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ၊ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠဌ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပူးတြဲ ဥကၠဌ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမ အႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးေပးေစလုိပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးသည့္ UEHRD ေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ျဖစ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေရရွည္ပဋိပကၡကင္းေဝးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ UEHRD ေကာ္မတီ၏ Task Forces (၁၀)ဖြဲ႔ႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိးတက္ေရးအေကာင္အထည္ေဖၚေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(၄)ရပ္ျဖင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ASEAN-EARTႏွင့္ AHA Centre အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္လက္ခံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လက္ခံေရးစခန္း မ်ားႏွင့္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးေရး၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားပံ့ပုိးေရး၊သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္အကုိင္ရရွိေရးစသည့္ က႑မ်ားတြင္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားက ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္လည္း မုိးရာသီအမီ တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားအား ျပည္နယ္အစုိးရန္ပုံေငြႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီရန္ပုံေငြတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ IDPစခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေရးဆြဲရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ ယေန႔အစည္း အေဝးကေဆြးေႏြးဆုံျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ တာဝန္ယူ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား၊ ပူးတဲြဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေမာင္ေတာခရုိင္အတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည့္ အစီ အစဥ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ထားေသာျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္- ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း စိစစ္၍ ျပန္လည္လက္ခံေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ား၊ IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ASEAN-EART Teamႏွင့္ AHA Center တုိ႔ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနတုိ႔ကို က႑အလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

FacebookTwitter

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား